•••
Inspectoratul General de Carabinieri

Inspectoratul General de Carabinieri

General
Contacts 2
Tenders 17
Grants 2
Jobs 0
CSP 0
Contractors 0
Awards 0
Last update: Dec 29, 2021 Last update: 29 Dec, 2021
General
Contacts2
Tenders17
Grants 2
Jobs 0
Country strategy papers 0
Top Contractors 0
Awards 0

Details

Office: Moldova
Address: MD-2012, Chişinău, Str. Gheorghe Asachi 65A
E-mail(s): victor.luca@igc.gov.md
Contact person: Victor Luca - Project Manager
Phone: +373 22-73-93-11
Sectors: Administration, Anti-Corruption, Border ... See more Administration, Anti-Corruption, Border Management, Conflict, Culture, Democratization, Fundraising, Gender, Human Resources, Human Rights, Humanitarian Aid & Emergency, Information & Communication Technology, Justice Reform, Migration, Risk Management (incl. insurance), Security, Telecommunications, Training
Nr. of employees: N/A
Types: Private Sector Private Sector
Status: Active

Attachments

No documents to display

Description

Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate specializată a statului, cu statut militar, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin executarea atribuţiilor de menținere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, de prevenire şi descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor, de protecţie a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgenţă, de asediu sau de război.

Inspectoratul General de Carabinieri exercită, pe timp de pace, atribuții polițienești, iar pe timp de asediu sau de război, atribuțiile specifice Forțelor Armate în condițiile prevăzute de prezenta lege și actele normative în vigoare.

Inspectoratul General de Carabinieri face parte din sistemul naţional de ordine și securitate publică și din sistemul naţional de apărare.

Inspectoratul General de Carabinieri dispune de simbolică proprie, aprobată în modul stabilit de lege. 

Inspectoratul General de Carabinieri activează în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, cu prezenta lege și cu alte acte normative în vigoare, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Inspectoratul General de Carabinieri își desfășoară activitatea în interesul persoanei și al comunității, în baza principiilor legalității, imparţialității, profesionalismului, responsabilității, nediscriminării, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, răspunderii personale, integrității profesionale, transparenţei și cooperării.

În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, Inspectoratul General de Carabinieri cooperează cu structurile organizaţionale competente ale Ministerului Afacerilor Interne, cu structuri ale sistemului de apărare și securitate națională, de asemenea cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice de drept public şi cu persoanele juridice de drept privat.

Inspectoratul General de Carabinieri cooperează, în domenii specifice de activitate, cu instituțiile omoloage ale altor state și cu organizații internaționale în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Controlul asupra activităţii Inspectoratului General de Carabinieri Controlul asupra activităţii Inspectoratului General de Carabinieri este exercitat de către Parlament, Președintele Republicii Moldova, Guvern, Ministerul Afacerilor Interne și de alte autorităţi publice, în limita competenţelor cu care acestea sînt învestite prin lege.

/

General Inspectorate of Carabineers represents the specialized authority of the country, with military status, subordinated to the Ministry of Internal Affairs, that has the mission to protect the fundamental rights and freedoms of the person through the performance of the tasks of maintaining, ensuring and restoring public order, preventing and detection of offenses and contraventions, protection of the high important objectives, preventing and combating terrorism, ensuring the state of emergency, siege and war.

The General Inspectorate of Carabineers during peacetime performs police tasks, but during wartime or siege, performs specific tasks of the Armed Forces, in the framework of this law and normative acts in force.

The General Inspectorate of Carabineers is component part of the national system of public order and security, as well as of the defense national system.

The General Inspectorate of Carabineers has its own symbolic approved as was established by the law.

The General Inspectorate of Carabineers functions according to the Constitution of the Republic of Moldova, to this law and other normative acts in force, as well as with the international treaties to which the Republic of Moldova is party.

The General Inspectorate of  Carabineers unfold its activity in the interest of the person and the community, based on the principles of legality, impartiality, professionalism, responsibility, non-discrimination, respect for human rights and fundamental freedoms, personal accountability, professional integrity, transparency and cooperation. In fulfilling the attributions according to the law, the General Inspectorate of Carabineers cooperates with the competent organizational structures of the Ministry of Internal Affairs, with structures of the national defense and security system, also with the central and local public administration authorities, with other persons legal entities governed by public law and legal persons governed by private law.

The General Inspectorate of Carabiners cooperates, in specific fields of activity, with the homologous institutions of other states and with international organizations in accordance with the international treaties to which the Republic of Moldova is part of it.

The control of the General Inspectorate of Carabineers` activity is accomplished by the Parliament, the President of the Republic of Moldova, the Government, the Ministry of Internal Affairs and other public authorities, in the framework of their competences established by the law.

 

 

Country eligibility

No information available

Circumstantial eligible countries

No information available