United Nations Development Programme (Moldova)

Support to local community development on both banks of Nistru River

Last update: Jun 3, 2024 Last update: Jun 3, 2024

Details

Status:Awarded
Budget:N/A
Award ceiling: USD 100,000
Award floor: N/A
Sector:Decentralization & Local Development
Languages:English, Romanian, Russian
Eligible applicants:NGOs / Nonprofit Organisations
Eligible nationalities:MoldovaMoldova
Date posted: Feb 9, 2024

Attachments 13

Description

Support to local community development on both banks of Nistru River.
Reg. no.: EoI24/02811

Launch date: 08 February 2024, 09:44 (GMT+2:00)

Deadline: 13 March 2024, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Overview:

The goal of the initiative is provision of support to communities located in Security zone of right bank and left bank of Nistru river, through engaging men and women, community members and migrants in local development processes ranging from planning to implementation of local development projects, leveraging the financial and human potential of local population, ultimately leading to improved livelihoods on both banks of Nistru river and strengthened cross-river confidence.

In the first block of ‘soft’ activities, up to 12 selected communities, six on each bank, will be supported to mobilize community members, to initiate the work to improve and broaden the local community stakeholders’ engagement in the planning and monitoring of local development – community development plans will be elaborated in accordance with the human rights, based approach and gender responsive principles, with migration fully mainstreamed. These communities will be capacitated to develop 12 development plans.

As part of second block of ‘hard’ interventions, EU CBM Selection Committee will select 6 projects (3 on right and 3 on left bank) of about 100 000 USD each to be financed from EU funds.

Clarifications regarding the application may be requested from corina.bargan@undp.org.

Applications will be sent in electronic format via email at sc.md@undp.org and cc. corina.bargan@undp.org before the deadline March 13th 2024, 16:00. Message subject: EU-CBM Local Community Development.

----------

Scopul inițiativei este acordarea de sprijin comunităților situate în zona de securitate a malului drept și pe malul stâng al râului Nistru, prin implicarea bărbaților și femeilor, a membrilor comunității și a băștinașilor în procesele de dezvoltare locală, de la planificarea până la implementarea proiectelor de dezvoltare locală, valorificând potențialul financiar și uman al populației locale, ceea ce va conduce, în cele din urmă, la îmbunătățirea mijloacelor de subzistență pe ambele maluri ale râului Nistru și la consolidarea încrederii.

În primul bloc de activități "soft", până la 12 comunități selectate, câte șase pe fiecare mal, vor fi sprijinite pentru a mobiliza membrii comunității, pentru a iniția activitatea de îmbunătățire și extindere a implicării părților interesate din cadrul comunității locale în planificarea și monitorizarea dezvoltării locale - planurile de acțiune vor fi elaborate în conformitate cu abordarea bazată pe drepturile omului și cu principiile sensibile la dimensiunea de gen, cu integrarea deplină a migrației. Aceste comunități vor fi abilitate să actualizeze/elaboreze 12 planuri de dezvoltare.

Ca parte a celui de-al doilea bloc de intervenții "hard", Comitetul de selecție EU-CBM 6, va selecta 6 proiecte (3 pe malul drept și 3 pe malul stâng) de aproximativ 100 000 USD fiecare, care vor fi finanțate din fonduri UE.

Clarificările referitor la aplicare pot fi solicitate la email corina.bargan@undp.org.

Dosarul de candidatură complet va fi trimis prin e-mail la sc.md@undp.org și în copie la corina.bargan@undp.org înainte de termenul limită 13 Martie 2024, ora 16:00. Titlul / subiectul e-mailului va fi: EU-CBM Local Community Development.

----------

Целью инициативы является оказание поддержки сообществам, расположенным в Зоне безопасности правого и левого берега реки Днестр, путем вовлечения мужчин и женщин, членов сообществ и мигрантов в процессы местного развития, начиная от планирования и заканчивая реализацией проектов местного развития, используя финансовый и человеческий потенциал местного населения, что в конечном итоге приведет к улучшению условий жизни и укреплению доверия на обоих берегах Днестра.

В первом блоке «soft» мероприятий будет оказана поддержка до 12 выбранным сообществам, по шесть на каждом берегу, для мобилизации членов сообщества, инициирования работы по улучшению и расширению участия заинтересованных сторон местного сообщества в планировании и мониторинге местных развитие – планы развития сообществ будут разрабатываться в соответствии с подходом, основанным на правах человека, и гендерно-ориентированными принципами, с полным учетом миграции. Эти сообщества будут способны разработать 12 планов развития.

В рамках второго блока «hard» мер Отборочный комитет EU-CBM 6 отберет 6 проектов (3 на правом берегу и 3 на левом берегу) стоимостью около 100 000 долларов США каждый для финансирования из фондов ЕС.

Разъяснения относительно заявки можно запросить по адресу corina.bargan@undp.org.

Полный Пакет заявки следует отправить по электронной почте на sc.md@undp.org и corina.bargan@undp.org до истечения срока 13 марта 2024 г., 16:00. Заголовок/тема электронного письма должен быть: EU-CBM Local Community Development.

 

 
Want to unlock full information?
Member-only information. Become a member to access this information. Procurement notices from over 112+ donors and banks are available here
Learn more about our membership benefits