Ministry of Foreign Affairs of Poland / Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Edukacja globalna 2022 / Global Education 2022

Last update: Sep 16, 2022 Last update: 16 Sep, 2022

Details

Location: Poland Poland
Contracting Authority Type: Development Institution
Status: Cancelled
Budget: EUR 378,879
Award ceiling: N/A
Award floor: N/A
Sector: Education
Eligible applicants: NGOs / Nonprofit Organisations, Government / Public Bodies, Academic Institutions, Private Sector, Other (sports clubs)
Eligible nationalities: Poland Poland
Date posted: 20 May, 2022

Attachments 10

See more
See less

Description

Otwarty konkurs ofert pod nazwą „Edukacja globalna 2022”

19.05.2022

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021., poz. 305 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą:

Edukacja globalna 2022

 1. Rodzaj zadania publicznego: edukacja globalna

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2022".

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

Budżet konkursu wynosi 1 751 482,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z  art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Katalog podmiotów określa szczegółowo Regulamin konkursu w pkt. 3.

 1. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż od dnia 19 maja 2022  r. i zakończyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

W przypadku II i III modułu ofert modułowych zadania należy zrealizować:

 • nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r. i nie później niż do dnia do 31 grudnia 2023 r.  -  w ramach II modułu oferty
 • nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2024 r. i nie później niż do dnia do 31 grudnia 2024 r. – w ramach III modułu oferty

Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

 1. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadań publicznych:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, w terminie do 6 lipca 2022 r., do godziny 15:00, w  sposób opisany w Regulaminie konkursu:

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej w następujący sposób:

a)  zarejestrować się w aplikacji internetowej na stronie https://egranty.msz.gov.pl/ (dalej „eGranty”). Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta oferent będzie mógł zalogować się do aplikacji przy wykorzystaniu indywidualnych danych dostępowych (login, hasło);

b)  wypełnić – po aktywacji konta i zalogowaniu – w aplikacji internetowej eGranty wniosek ofertowy wraz z załącznikami;

c)   wygenerować w aplikacji eGranty ofertę w postaci pliku w formacie *.pdf.

Wygenerowaną, jak opisano w pkt 7.2. Regulaminu, w aplikacji ofertę (format *.pdf) należy dostarczyć do MSZ w następujący sposób: przesłać ofertę za pośrednictwem ePUAP jako załącznik do pisma ogólnego na adres /MSZ/SkrytkaESP, opatrzywszy prawidłowym podpisem elektronicznym.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane, ani nie będą podlegały opiniowaniu.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu. 

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronach internetowych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ i na stronie https://www.gov.pl/web/polskapomoc w terminie do dnia 15 września 2022 r.

 1. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie finansowało zadanie publiczne z zakresu edukacji globalnej – „Edukacja globalna 2021 - finansowanie projektów będących częścią przedsięwzięcia współfinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP” – moduł II na rok 2022 na którego realizację przeznaczono kwotę  248 518,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemnaście złotych 00/100).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne z zakresu edukacji globalnej  – „Edukacja globalna 2021 - finansowanie projektów będących częścią przedsięwzięcia współfinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP” na którego realizację przeznaczono kwotę  228 660,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

 1. Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu (wraz z dwoma załącznikami: wzorem umowy dotacji i wytycznymi dla oferentów), zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja i https://www.gov.pl/web/polskapomoc oraz (po zalogowaniu) także w aplikacji eGranty na stronie https://egranty.msz.gov.pl/.

Pytania, dotyczące konkursu, należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na adres edukacja.globalna@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu oraz nazwy organizacji zadającej pytanie.

Otwarty konkurs ofert pod nazwą „Edukacja globalna 2022” 19.05.2022 Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021., poz. 305 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Edukacja globalna 2022” Rodzaj zadania publicznego: edukacja globalna Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2022". Wysokość środków finansowych przeznaczonych n...
Want to unlock full information?
Member-only information. Become a member to access this information. Procurement notices from over 112+ donors and banks are available here
Learn more about our membership benefits
Similar grants
By Locations
Funding agency:
Polish Aid
Status:
cancelled
Location:
Albania, Argentina, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Canada, China, Denmark, France, Germany, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Mexico, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Poland, Russia, Serbia, South Africa, Sweden, Switzerland, UK, Ukraine, USA